J.P. Morgan Thailand DW41

ข้อมูล DW41 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ประเภทสิทธิ วันซื้อขายวันแรก วันซื้อขายวันสุดท้าย จำนวนวันคงเหลือก่อนวันซื้อขายสุดท้าย ค่าความผันผวนแฝง (%) * ความผันผวนในอดีต สรุปข้อสนเทศ ข้อกำหนดสิทธิ
ADVA41C2007B ADVANC Call 2020-03-17 2020-07-16 10 69.1 34
ADVA41C2010A ADVANC Call 2020-06-16 2020-10-29 115 63.3 34
ADVA41C2010B ADVANC Call 2020-06-23 2020-10-01 87 64 34
ADVA41P2009A ADVANC Put 2020-05-07 2020-09-17 73 69 34
ADVA41P2011A ADVANC Put 2020-06-16 2020-11-12 129 66.8 34
AOT41C2007B AOT Call 2020-03-03 2020-07-30 24 70.1 63.1
AOT41C2010A AOT Call 2020-05-27 2020-10-15 101 65.2 63.1
AOT41P2009A AOT Put 2020-04-07 2020-09-03 59 94 63.1
AOT41P2009B AOT Put 2020-04-20 2020-09-10 66 87.8 63.1
AOT41P2010A AOT Put 2020-05-13 2020-10-15 101 73.2 63.1
ข้อมูลล่าสุด ณ เวลา : 2020-07-03 17:40 (Implied volatility and 90 days historical volatility are updated on daily basis)
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
* ความผันผวนในอดีต ที่แสดงนี้คำนวณจากการหาความผันผวนด้วยข้อมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของราคา (Daily Price Return) ของหลักทรัพย์อ้างอิง หรือดัชนีอ้างอิงจำนวน 90 วันทำการย้อนหลัง และแปลงเป็นอัตราต่อปีด้วยการคูณรากที่ 2 ของจำนวนวันมาตรฐาน 250 วันหรือ Sqrt (250) การนำค่าดังกล่าวไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน นักลงทุนพึงตระหนักถึงสมมติฐานดังกล่าว หากนักลงทุนต้องการแปลง Historical Volatility ให้เป็นค่ามาตรฐานวันอื่น เช่น 365 วันตามปฏิทิน นักลงทุนอาจแปลงโดยใช้สูตรข้างล่างนี้ ทั้งนี้ ผู้แสดงค่าไม่รับผิดชอบต่อการให้ข้อมูลข้างต้น และการแสดงค่านี้ไม่ได้เป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ลงทุนในหลักทรัพย์ใด ๆ

365-day Historical Volatility = 250-day Historical Volatility x Sqrt(365/250)
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  |   [LEGAL NOTICES]