J.P. Morgan Thailand DW41

ข้อมูล DW41 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ประเภทสิทธิ วันซื้อขายวันแรก วันซื้อขายวันสุดท้าย จำนวนวันคงเหลือก่อนวันซื้อขายสุดท้าย ค่าความผันผวนแฝง (%) * ความผันผวนในอดีต สรุปข้อสนเทศ ข้อกำหนดสิทธิ
ADVA41C2108A ADVANC Call 2021-04-22 2021-08-27 106 43.8 18.6
AEON41C2108A AEONTS Call 2021-04-12 2021-08-27 106 91.1 70.4
AOT41C2105A AOT Call 2021-02-02 2021-05-27 14 63.3 27.1
AOT41C2107A AOT Call 2021-04-12 2021-07-29 77 55.9 27.1
AOT41P2105A AOT Put 2021-02-02 2021-05-27 14 66.7 27.1
AOT41P2107A AOT Put 2021-04-12 2021-07-29 77 62.1 27.1
BANP41C2108A BANPU Call 2021-04-05 2021-08-27 106 79.3 50.2
BBL41C2107A BBL Call 2021-03-09 2021-07-29 77 63.2 28.3
BCH41C2109A BCH Call 2021-05-11 2021-09-29 139 N/A 28.09
BDMS41C2108A BDMS Call 2021-04-23 2021-08-27 106 51.1 23.3
ข้อมูลล่าสุด ณ เวลา : 2021-05-12 17:15 (Implied volatility and 90 days historical volatility are updated on daily basis)
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
* ความผันผวนในอดีต ที่แสดงนี้คำนวณจากการหาความผันผวนด้วยข้อมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของราคา (Daily Price Return) ของหลักทรัพย์อ้างอิง หรือดัชนีอ้างอิงจำนวน 90 วันทำการย้อนหลัง และแปลงเป็นอัตราต่อปีด้วยการคูณรากที่ 2 ของจำนวนวันมาตรฐาน 250 วันหรือ Sqrt (250) การนำค่าดังกล่าวไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน นักลงทุนพึงตระหนักถึงสมมติฐานดังกล่าว หากนักลงทุนต้องการแปลง Historical Volatility ให้เป็นค่ามาตรฐานวันอื่น เช่น 365 วันตามปฏิทิน นักลงทุนอาจแปลงโดยใช้สูตรข้างล่างนี้ ทั้งนี้ ผู้แสดงค่าไม่รับผิดชอบต่อการให้ข้อมูลข้างต้น และการแสดงค่านี้ไม่ได้เป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ลงทุนในหลักทรัพย์ใด ๆ

365-day Historical Volatility = 250-day Historical Volatility x Sqrt(365/250)
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  |   [LEGAL NOTICES]