J.P. Morgan Thailand DW41

ข้อมูล DW41 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ประเภทสิทธิ วันซื้อขายวันแรก วันซื้อขายวันสุดท้าย จำนวนวันที่เหลือก่อนวันซื้อขายสุดท้าย (วัน) ค่าความผันผวนแฝง (%) ค่าความผันผวนในอดีตย้อนหลัง 90 วัน (%) สรุปข้อสนเทศ ข้อกำหนดสิทธิ
ADVA41C1910A ADVANC Call 2019-03-26 2019-10-15 31 41.5 21
ADVA41C1910B ADVANC Call 2019-03-26 2019-10-29 45 39.6 21
ADVA41C1912A ADVANC Call 2019-07-02 2019-12-17 94 41.3 21
ADVA41C1912B ADVANC Call 2019-08-14 2019-12-17 94 38 21
ADVA41C2001A ADVANC Call 2019-09-03 2020-01-21 129 40.6 21
ADVA41P1911A ADVANC Put 2019-05-02 2019-11-05 52 44 21
ADVA41P1912A ADVANC Put 2019-07-09 2019-12-24 101 43.1 21
ADVA41P2001A ADVANC Put 2019-09-03 2020-01-21 129 41.5 21
AEON41C1912A AEONTS Call 2019-06-25 2019-12-09 87 62 29.7
AMAT41C1912A AMATA Call 2019-06-25 2019-12-09 87 56.1 24.9
ข้อมูลล่าสุด ณ เวลา : 2019-09-17 17:40 (Implied volatility and 90 days historical volatility are updated on daily basis)
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน