J.P. Morgan Thailand DW41

ข้อมูล DW41 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ประเภทสิทธิ วันซื้อขายวันแรก วันซื้อขายวันสุดท้าย จำนวนวันคงเหลือก่อนวันซื้อขายสุดท้าย ค่าความผันผวนแฝง (%) * ความผันผวนในอดีต สรุปข้อสนเทศ ข้อกำหนดสิทธิ
AOT41C2105A AOT Call 2021-02-02 2021-05-27 81 61.2 40.6
AOT41P2105A AOT Put 2021-02-02 2021-05-27 81 63.9 40.6
CBG41C2106A CBG Call 2021-02-23 2021-06-24 109 72.2 44.6
CPF41C2105A CPF Call 2021-02-02 2021-05-27 81 49.9 33.1
CPF41C2110A CPF Call 2021-02-23 2021-10-28 235 49.4 33.1
CPN41C2105A CPN Call 2021-02-16 2021-05-27 81 64.3 47.5
EA41C2106A EA Call 2021-02-23 2021-06-24 109 76.8 54.7
GPSC41C2105A GPSC Call 2021-02-16 2021-05-27 81 61.5 51.8
GULF41C2105A GULF Call 2021-02-09 2021-05-27 81 61.3 35.7
GULF41C2108A GULF Call 2021-02-23 2021-08-26 172 59.4 35.7
ข้อมูลล่าสุด ณ เวลา : 2021-03-05 17:40 (Implied volatility and 90 days historical volatility are updated on daily basis)
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
* ความผันผวนในอดีต ที่แสดงนี้คำนวณจากการหาความผันผวนด้วยข้อมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของราคา (Daily Price Return) ของหลักทรัพย์อ้างอิง หรือดัชนีอ้างอิงจำนวน 90 วันทำการย้อนหลัง และแปลงเป็นอัตราต่อปีด้วยการคูณรากที่ 2 ของจำนวนวันมาตรฐาน 250 วันหรือ Sqrt (250) การนำค่าดังกล่าวไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน นักลงทุนพึงตระหนักถึงสมมติฐานดังกล่าว หากนักลงทุนต้องการแปลง Historical Volatility ให้เป็นค่ามาตรฐานวันอื่น เช่น 365 วันตามปฏิทิน นักลงทุนอาจแปลงโดยใช้สูตรข้างล่างนี้ ทั้งนี้ ผู้แสดงค่าไม่รับผิดชอบต่อการให้ข้อมูลข้างต้น และการแสดงค่านี้ไม่ได้เป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ลงทุนในหลักทรัพย์ใด ๆ

365-day Historical Volatility = 250-day Historical Volatility x Sqrt(365/250)
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  |   [LEGAL NOTICES]