J.P. Morgan Thailand DW41

ข้อมูล DW41 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ประเภทสิทธิ วันซื้อขายวันแรก วันซื้อขายวันสุดท้าย จำนวนวันคงเหลือก่อนวันซื้อขายสุดท้าย ค่าความผันผวนแฝง (%) * ความผันผวนในอดีต สรุปข้อสนเทศ ข้อกำหนดสิทธิ
ADVA41C2101A ADVANC Call 2020-10-06 2021-01-28 61 44.9 19.6
ADVA41P2101A ADVANC Put 2020-09-08 2021-01-07 40 49.4 19.6
AOT41C2012A AOT Call 2020-08-11 2020-12-09 11 69.5 44.4
AOT41C2102A AOT Call 2020-11-13 2021-02-25 89 65.6 44.4
AOT41P2012A AOT Put 2020-08-11 2020-12-09 11 118.6 44.4
AOT41P2102A AOT Put 2020-10-20 2021-02-25 89 63.8 44.4
AWC41C2102A AWC Call 2020-09-29 2021-02-04 68 63.6 49.3
BBL41C2012A BBL Call 2020-08-11 2020-12-09 11 75.4 35.4
BBL41C2012B BBL Call 2020-09-22 2020-12-24 26 61.3 35.4
BBL41C2102A BBL Call 2020-10-27 2021-02-25 89 61.8 35.4
ข้อมูลล่าสุด ณ เวลา : 2020-11-27 17:40 (Implied volatility and 90 days historical volatility are updated on daily basis)
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
* ความผันผวนในอดีต ที่แสดงนี้คำนวณจากการหาความผันผวนด้วยข้อมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของราคา (Daily Price Return) ของหลักทรัพย์อ้างอิง หรือดัชนีอ้างอิงจำนวน 90 วันทำการย้อนหลัง และแปลงเป็นอัตราต่อปีด้วยการคูณรากที่ 2 ของจำนวนวันมาตรฐาน 250 วันหรือ Sqrt (250) การนำค่าดังกล่าวไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน นักลงทุนพึงตระหนักถึงสมมติฐานดังกล่าว หากนักลงทุนต้องการแปลง Historical Volatility ให้เป็นค่ามาตรฐานวันอื่น เช่น 365 วันตามปฏิทิน นักลงทุนอาจแปลงโดยใช้สูตรข้างล่างนี้ ทั้งนี้ ผู้แสดงค่าไม่รับผิดชอบต่อการให้ข้อมูลข้างต้น และการแสดงค่านี้ไม่ได้เป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ลงทุนในหลักทรัพย์ใด ๆ

365-day Historical Volatility = 250-day Historical Volatility x Sqrt(365/250)
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  |   [LEGAL NOTICES]