J.P. Morgan Thailand DW41

ข้อมูล DW41 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ประเภทสิทธิ วันซื้อขายวันแรก วันซื้อขายวันสุดท้าย จำนวนวันที่เหลือก่อนวันซื้อขายสุดท้าย (วัน) ค่าความผันผวนแฝง (%) ค่าความผันผวนในอดีตย้อนหลัง 90 วัน (%) สรุปข้อสนเทศ ข้อกำหนดสิทธิ
ADVA41C1912A ADVANC Call 2019-07-02 2019-12-17 36 40.5 25.6
ADVA41C1912B ADVANC Call 2019-08-14 2019-12-17 36 38.2 25.6
ADVA41C2001A ADVANC Call 2019-09-03 2020-01-21 71 40.5 25.6
ADVA41C2004A ADVANC Call 2019-11-12 2020-04-17 160 43 25.6
ADVA41P1912A ADVANC Put 2019-07-09 2019-12-24 43 44 25.6
ADVA41P2001A ADVANC Put 2019-09-03 2020-01-21 71 42 25.6
ADVA41P2004A ADVANC Put 2019-11-12 2020-04-17 160 45 25.6
AEON41C1912A AEONTS Call 2019-06-25 2019-12-09 29 61 27.8
AMAT41C1912A AMATA Call 2019-06-25 2019-12-09 29 56 26.5
AMAT41C2002A AMATA Call 2019-09-10 2020-02-11 92 58.8 26.5
ข้อมูลล่าสุด ณ เวลา : 2019-11-15 17:40 (Implied volatility and 90 days historical volatility are updated on daily basis)
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน