J.P. Morgan Thailand DW41

ข้อมูล DW41 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ประเภทสิทธิ วันซื้อขายวันแรก วันซื้อขายวันสุดท้าย จำนวนวันคงเหลือก่อนวันซื้อขายสุดท้าย ค่าความผันผวนแฝง (%) ค่าความผันผวนในอดีตย้อนหลัง 90 วัน (%) สรุปข้อสนเทศ ข้อกำหนดสิทธิ
ADVA41C2004A ADVANC Call 2019-11-12 2020-04-17 9 83 36.3
ADVA41C2005A ADVANC Call 2019-11-26 2020-05-14 36 67.2 36.3
ADVA41C2006A ADVANC Call 2019-12-03 2020-06-04 57 67.3 36.3
ADVA41C2007A ADVANC Call 2019-12-17 2020-07-02 85 63.8 36.3
ADVA41C2007B ADVANC Call 2020-03-17 2020-07-16 99 68.5 36.3
ADVA41P2004A ADVANC Put 2019-11-12 2020-04-17 9 72.6 36.3
ADVA41P2005A ADVANC Put 2019-12-17 2020-05-28 50 70.3 36.3
AMAT41C2005A AMATA Call 2019-12-03 2020-05-21 43 144.3 64.1
AMAT41C2006A AMATA Call 2019-12-17 2020-06-04 57 115.1 64.1
AOT41C2004A AOT Call 2019-11-12 2020-04-17 9 166.4 53.5
ข้อมูลล่าสุด ณ เวลา : 2020-04-08 17:40 (Implied volatility and 90 days historical volatility are updated on daily basis)
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน