J.P. Morgan Thailand DW41

ข้อมูล DW41 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ประเภทสิทธิ วันซื้อขายวันแรก วันซื้อขายวันสุดท้าย จำนวนวันคงเหลือก่อนวันซื้อขายสุดท้าย ค่าความผันผวนแฝง (%) * ความผันผวนในอดีต สรุปข้อสนเทศ ข้อกำหนดสิทธิ
ADVA41C2010A ADVANC Call 2020-06-16 2020-10-29 38 62.3 15.4
ADVA41C2010B ADVANC Call 2020-06-23 2020-10-01 10 56.7 15.4
ADVA41C2011A ADVANC Call 2020-07-29 2020-11-26 66 50.6 15.4
ADVA41P2011A ADVANC Put 2020-06-16 2020-11-12 52 60.7 15.4
ADVA41P2101A ADVANC Put 2020-09-08 2021-01-07 108 56 15.4
AOT41C2010A AOT Call 2020-05-27 2020-10-15 24 65.3 36.1
AOT41C2011A AOT Call 2020-07-29 2020-11-26 66 61.3 36.1
AOT41C2012A AOT Call 2020-08-11 2020-12-09 79 60.8 36.1
AOT41P2010A AOT Put 2020-05-13 2020-10-15 24 69.9 36.1
AOT41P2012A AOT Put 2020-08-11 2020-12-09 79 67.9 36.1
ข้อมูลล่าสุด ณ เวลา : 2020-09-18 17:40 (Implied volatility and 90 days historical volatility are updated on daily basis)
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
* ความผันผวนในอดีต ที่แสดงนี้คำนวณจากการหาความผันผวนด้วยข้อมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของราคา (Daily Price Return) ของหลักทรัพย์อ้างอิง หรือดัชนีอ้างอิงจำนวน 90 วันทำการย้อนหลัง และแปลงเป็นอัตราต่อปีด้วยการคูณรากที่ 2 ของจำนวนวันมาตรฐาน 250 วันหรือ Sqrt (250) การนำค่าดังกล่าวไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน นักลงทุนพึงตระหนักถึงสมมติฐานดังกล่าว หากนักลงทุนต้องการแปลง Historical Volatility ให้เป็นค่ามาตรฐานวันอื่น เช่น 365 วันตามปฏิทิน นักลงทุนอาจแปลงโดยใช้สูตรข้างล่างนี้ ทั้งนี้ ผู้แสดงค่าไม่รับผิดชอบต่อการให้ข้อมูลข้างต้น และการแสดงค่านี้ไม่ได้เป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ลงทุนในหลักทรัพย์ใด ๆ

365-day Historical Volatility = 250-day Historical Volatility x Sqrt(365/250)
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  |   [LEGAL NOTICES]