J.P. Morgan Thailand DW41

ข้อมูล DW41 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ประเภทสิทธิ วันซื้อขายวันแรก วันซื้อขายวันสุดท้าย จำนวนวันคงเหลือก่อนวันซื้อขายสุดท้าย ค่าความผันผวนแฝง (%) * ความผันผวนในอดีต สรุปข้อสนเทศ ข้อกำหนดสิทธิ
ADVA41C2108A ADVANC Call 2021-04-22 2021-08-27 72 44.89 15.47
ADVA41C2110A ADVANC Call 2021-06-14 2021-10-28 134 - -
AEON41C2108A AEONTS Call 2021-04-12 2021-08-27 72 93.7 38.71
AEON41C2109A AEONTS Call 2021-05-18 2021-09-29 105 91.26 38.71
AOT41C2107A AOT Call 2021-04-12 2021-07-29 43 57.63 24.51
AOT41C2109A AOT Call 2021-06-01 2021-09-29 105 54.38 24.51
AOT41P2107A AOT Put 2021-04-12 2021-07-29 43 63.8 24.51
BANP41C2108A BANPU Call 2021-04-05 2021-08-27 72 80.5 44.28
BANP41C2109A BANPU Call 2021-05-18 2021-09-29 105 72.5 44.28
BBL41C2107A BBL Call 2021-03-09 2021-07-29 43 65.7 24.12
ข้อมูลล่าสุด ณ เวลา : 2021-06-16 17:40 (Implied volatility and 90 days historical volatility are updated on daily basis)
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
* ความผันผวนในอดีต ที่แสดงนี้คำนวณจากการหาความผันผวนด้วยข้อมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของราคา (Daily Price Return) ของหลักทรัพย์อ้างอิง หรือดัชนีอ้างอิงจำนวน 90 วันทำการย้อนหลัง และแปลงเป็นอัตราต่อปีด้วยการคูณรากที่ 2 ของจำนวนวันมาตรฐาน 250 วันหรือ Sqrt (250) การนำค่าดังกล่าวไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน นักลงทุนพึงตระหนักถึงสมมติฐานดังกล่าว หากนักลงทุนต้องการแปลง Historical Volatility ให้เป็นค่ามาตรฐานวันอื่น เช่น 365 วันตามปฏิทิน นักลงทุนอาจแปลงโดยใช้สูตรข้างล่างนี้ ทั้งนี้ ผู้แสดงค่าไม่รับผิดชอบต่อการให้ข้อมูลข้างต้น และการแสดงค่านี้ไม่ได้เป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ลงทุนในหลักทรัพย์ใด ๆ

365-day Historical Volatility = 250-day Historical Volatility x Sqrt(365/250)
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  |   [LEGAL NOTICES]