J.P. Morgan Thailand DW41

ข้อมูล DW41 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ประเภทสิทธิ วันซื้อขายวันแรก วันซื้อขายวันสุดท้าย จำนวนวันคงเหลือก่อนวันซื้อขายสุดท้าย ค่าความผันผวนแฝง (%) * ความผันผวนในอดีต สรุปข้อสนเทศ ข้อกำหนดสิทธิ
ADVANC41C2211A ADVANC Call 2022-06-09 2022-11-03 37 48.4 17.4
ADVANC41C2212A ADVANC Call 2022-08-03 2022-12-01 65 51.1 17.4
ADVANC41C2302A ADVANC Call 2022-09-06 2023-02-02 128 41.4 17.4
AIA41C2209A 1299 Call 2022-03-18 2022-09-29 2 136.6 28.8
AIA41C2209B 1299 Call 2022-03-28 2022-09-29 2 192.7 28.8
AIA41C2209C 1299 Call 2022-06-10 2022-09-29 2 176.2 28.8
AIA41C2301A 1299 Call 2022-08-24 2023-01-30 125 32.7 28.8
AIA41P2209A 1299 Put 2022-03-18 2022-09-29 2 85.6 28.8
AIA41P2301A 1299 Put 2022-08-24 2023-01-30 125 42 28.8
AOT41C2211A AOT Call 2022-07-19 2022-11-03 37 52.9 12.7
ข้อมูลล่าสุด ณ เวลา : 2022-09-27 15:05 (Implied volatility and 90 days historical volatility are updated on daily basis)
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
* ความผันผวนในอดีต ที่แสดงนี้คำนวณจากการหาความผันผวนด้วยข้อมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของราคา (Daily Price Return) ของหลักทรัพย์อ้างอิง หรือดัชนีอ้างอิงจำนวน 90 วันทำการย้อนหลัง และแปลงเป็นอัตราต่อปีด้วยการคูณรากที่ 2 ของจำนวนวันมาตรฐาน 250 วันหรือ Sqrt (250) การนำค่าดังกล่าวไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน นักลงทุนพึงตระหนักถึงสมมติฐานดังกล่าว หากนักลงทุนต้องการแปลง Historical Volatility ให้เป็นค่ามาตรฐานวันอื่น เช่น 365 วันตามปฏิทิน นักลงทุนอาจแปลงโดยใช้สูตรข้างล่างนี้ ทั้งนี้ ผู้แสดงค่าไม่รับผิดชอบต่อการให้ข้อมูลข้างต้น และการแสดงค่านี้ไม่ได้เป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ลงทุนในหลักทรัพย์ใด ๆ

365-day Historical Volatility = 250-day Historical Volatility x Sqrt(365/250)
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  |   [LEGAL NOTICES]