J.P. Morgan Thailand DW41

ข้อมูล DW41 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ประเภทสิทธิ วันซื้อขายวันแรก วันซื้อขายวันสุดท้าย จำนวนวันคงเหลือก่อนวันซื้อขายสุดท้าย ค่าความผันผวนแฝง (%) * ความผันผวนในอดีต สรุปข้อสนเทศ ข้อกำหนดสิทธิ
ADVA41C2201B ADVANC Call 2021-09-28 2022-01-28 59 41.6 20.8
ADVA41C2202A ADVANC Call 2021-10-21 2022-02-25 87 43.1 20.8
ADVA41C2203A ADVANC Call 2021-11-25 2022-03-30 120 45.4 20.8
AEON41C2203A AEONTS Call 2021-11-25 2022-03-30 120 70.2 29.4
AOT41C2201A AOT Call 2021-10-08 2022-01-28 59 48.1 23.6
AOT41C2202A AOT Call 2021-10-29 2022-02-25 87 45.9 23.6
AOT41P2112A AOT Put 2021-08-30 2021-12-29 29 70.5 23.6
AOT41P2202A AOT Put 2021-10-18 2022-02-25 87 60.2 23.6
AWC41C2201A AWC Call 2021-06-29 2022-01-28 59 73.3 28.5
BANP41C2201A BANPU Call 2021-11-01 2022-01-28 59 65.8 65
ข้อมูลล่าสุด ณ เวลา : 2021-11-29 17:40 (Implied volatility and 90 days historical volatility are updated on daily basis)
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
* ความผันผวนในอดีต ที่แสดงนี้คำนวณจากการหาความผันผวนด้วยข้อมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของราคา (Daily Price Return) ของหลักทรัพย์อ้างอิง หรือดัชนีอ้างอิงจำนวน 90 วันทำการย้อนหลัง และแปลงเป็นอัตราต่อปีด้วยการคูณรากที่ 2 ของจำนวนวันมาตรฐาน 250 วันหรือ Sqrt (250) การนำค่าดังกล่าวไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน นักลงทุนพึงตระหนักถึงสมมติฐานดังกล่าว หากนักลงทุนต้องการแปลง Historical Volatility ให้เป็นค่ามาตรฐานวันอื่น เช่น 365 วันตามปฏิทิน นักลงทุนอาจแปลงโดยใช้สูตรข้างล่างนี้ ทั้งนี้ ผู้แสดงค่าไม่รับผิดชอบต่อการให้ข้อมูลข้างต้น และการแสดงค่านี้ไม่ได้เป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ลงทุนในหลักทรัพย์ใด ๆ

365-day Historical Volatility = 250-day Historical Volatility x Sqrt(365/250)
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  |   [LEGAL NOTICES]