J.P. Morgan Thailand DW41

ข้อมูล DW41 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ประเภทสิทธิ วันซื้อขายวันแรก วันซื้อขายวันสุดท้าย จำนวนวันคงเหลือก่อนวันซื้อขายสุดท้าย ค่าความผันผวนแฝง (%) * ความผันผวนในอดีต สรุปข้อสนเทศ ข้อกำหนดสิทธิ
ADVA41C2110A ADVANC Call 2021-06-14 2021-10-28 41 44.96 15.62
AEON41C2109A AEONTS Call 2021-05-18 2021-09-29 12 90.82 32.1
AOT41C2109A AOT Call 2021-06-01 2021-09-29 12 56.29 23.76
AOT41C2111A AOT Call 2021-07-27 2021-11-29 73 48.24 23.76
AOT41P2109A AOT Put 2021-06-18 2021-09-29 12 67.9 23.76
AOT41P2112A AOT Put 2021-08-30 2021-12-29 103 64.62 23.76
AWC41C2201A AWC Call 2021-06-29 2022-01-28 133 72.64 29.65
BANP41C2109A BANPU Call 2021-05-18 2021-09-29 12 N/A 70.46
BANP41C2110A BANPU Call 2021-06-18 2021-10-28 41 72.77 70.46
BANP41C2110B BANPU Call 2021-07-07 2021-10-28 41 81.37 70.46
ข้อมูลล่าสุด ณ เวลา : 2021-09-17 11:00 (Implied volatility and 90 days historical volatility are updated on daily basis)
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
* ความผันผวนในอดีต ที่แสดงนี้คำนวณจากการหาความผันผวนด้วยข้อมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของราคา (Daily Price Return) ของหลักทรัพย์อ้างอิง หรือดัชนีอ้างอิงจำนวน 90 วันทำการย้อนหลัง และแปลงเป็นอัตราต่อปีด้วยการคูณรากที่ 2 ของจำนวนวันมาตรฐาน 250 วันหรือ Sqrt (250) การนำค่าดังกล่าวไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน นักลงทุนพึงตระหนักถึงสมมติฐานดังกล่าว หากนักลงทุนต้องการแปลง Historical Volatility ให้เป็นค่ามาตรฐานวันอื่น เช่น 365 วันตามปฏิทิน นักลงทุนอาจแปลงโดยใช้สูตรข้างล่างนี้ ทั้งนี้ ผู้แสดงค่าไม่รับผิดชอบต่อการให้ข้อมูลข้างต้น และการแสดงค่านี้ไม่ได้เป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ลงทุนในหลักทรัพย์ใด ๆ

365-day Historical Volatility = 250-day Historical Volatility x Sqrt(365/250)
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  |   [LEGAL NOTICES]