J.P. Morgan Thailand DW41

ข้อมูล DW41 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ประเภทสิทธิ วันซื้อขายวันแรก วันซื้อขายวันสุดท้าย จำนวนวันคงเหลือก่อนวันซื้อขายสุดท้าย ค่าความผันผวนแฝง (%) * ความผันผวนในอดีต สรุปข้อสนเทศ ข้อกำหนดสิทธิ
ADVA41C2206A ADVANC Call 2022-01-27 2022-06-02 14 56.5 22.9
ADVA41C2208A ADVANC Call 2022-04-21 2022-08-04 77 47.4 22.9
ADVA41C2209A ADVANC Call 2022-05-05 2022-09-01 105 48.8 22.9
AIA41C2209A 1299 Call 2022-03-18 2022-09-29 133 27.7 40.3
AIA41C2209B 1299 Call 2022-03-28 2022-09-29 133 39.1 40.3
AIA41P2209A 1299 Put 2022-03-18 2022-09-29 133 49.8 40.3
AMAT41C2206A AMATA Call 2022-01-11 2022-06-02 14 74.1 31.1
AMAT41C2208A AMATA Call 2022-04-21 2022-08-04 77 55.7 31.1
AOT41C2208A AOT Call 2022-03-10 2022-08-04 77 49.9 18.1
AOT41C2208B AOT Call 2022-04-08 2022-08-04 77 48.5 18.1
ข้อมูลล่าสุด ณ เวลา : 2022-05-18 17:40 (Implied volatility and 90 days historical volatility are updated on daily basis)
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
* ความผันผวนในอดีต ที่แสดงนี้คำนวณจากการหาความผันผวนด้วยข้อมูลอัตราผลตอบแทนรายวันของราคา (Daily Price Return) ของหลักทรัพย์อ้างอิง หรือดัชนีอ้างอิงจำนวน 90 วันทำการย้อนหลัง และแปลงเป็นอัตราต่อปีด้วยการคูณรากที่ 2 ของจำนวนวันมาตรฐาน 250 วันหรือ Sqrt (250) การนำค่าดังกล่าวไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน นักลงทุนพึงตระหนักถึงสมมติฐานดังกล่าว หากนักลงทุนต้องการแปลง Historical Volatility ให้เป็นค่ามาตรฐานวันอื่น เช่น 365 วันตามปฏิทิน นักลงทุนอาจแปลงโดยใช้สูตรข้างล่างนี้ ทั้งนี้ ผู้แสดงค่าไม่รับผิดชอบต่อการให้ข้อมูลข้างต้น และการแสดงค่านี้ไม่ได้เป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ลงทุนในหลักทรัพย์ใด ๆ

365-day Historical Volatility = 250-day Historical Volatility x Sqrt(365/250)
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  |   [LEGAL NOTICES]