J.P. Morgan Thailand DW41

ตารางราคา DW41

JPM DW41
รุ่น spread แคบราคาตรงตามตารางราคา *
 • หลักทรัพย์อ้างอิง: SET50 Futures Dec22 (S50Z22) Last Price (HKD):
 • ผู้ออก: JPM
 • ประเภท: Call
THB / THB
Historical of the FX Rate
นักลงทุนโปรดใช้ความระมัดระวังในการลงทุนเพิ่มเติมในประเด็นดังนี้
 1. ราคาของ DW สามารถเปลี่ยนแปลงภายในระหว่างช่วง จุดดัชนี
 2. ค่าความผันผวนแฝงและอัตราแลกเปลี่ยน ที่ใช้คำนวณตารางราคาอาจถูกปรับก่อนเปิดการซื้อขายในแต่ละวัน โดยผู้ดูแลสภาพคล่องอาจพิจารณาปรับค่าความผันผวนแฝงและ/หรืออัตราแลกเปลี่ยน ระหว่างวันในกรณีที่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในค่าความผันผวนของหลักทรัพย์อ้างอิงและ/หรืออัตราแลกเปลี่ยน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DW41 อ้างอิง
SET50 Futures Dec22 (S50Z22)
(Last Price)
27-09-202228-09-202229-09-202230-09-202203-10-202204-10-202205-10-2022
927.40.040.040.040.040.030.030.03
927.50.040.040.040.040.030.030.03
927.60.040.040.040.040.030.030.03
927.70.040.040.040.040.030.030.03
927.80.040.040.040.040.030.030.03
927.90.040.040.040.040.040.030.03
9280.040.040.040.040.040.030.03
928.10.050.040.040.040.040.030.03
928.20.050.040.040.040.040.030.03
928.30.050.040.040.040.040.030.03
928.40.050.040.040.040.040.030.03
928.50.050.040.040.040.040.030.03
928.60.050.040.040.040.040.030.03
928.70.050.040.040.040.040.030.03
928.80.050.040.040.040.040.030.03
928.90.050.040.040.040.040.030.03
9290.050.040.040.040.040.030.03
929.10.050.040.040.040.040.030.03
929.20.050.040.040.040.040.030.03
929.30.050.040.040.040.040.030.03
929.40.050.040.040.040.040.030.03
929.50.050.040.040.040.040.030.03
929.60.050.040.040.040.040.030.03
929.70.050.040.040.040.040.040.03
929.80.050.050.040.040.040.040.03
929.90.050.050.040.040.040.040.03
9300.050.050.040.040.040.040.03
930.10.050.050.040.040.040.040.03
930.20.050.050.040.040.040.040.03
930.30.050.050.040.040.040.040.03
930.40.050.050.040.040.040.040.03
930.50.050.050.040.040.040.040.03
930.60.050.050.040.040.040.040.03
930.70.050.050.040.040.040.040.03
930.80.050.050.040.040.040.040.03
930.90.050.050.040.040.040.040.03
9310.050.050.040.040.040.040.03
931.10.050.050.040.040.040.040.03
931.20.050.050.040.040.040.040.03
931.30.050.050.040.040.040.040.03
931.40.050.050.050.040.040.040.04
931.50.050.050.050.040.040.040.04
931.60.050.050.050.040.040.040.04
931.70.050.050.050.040.040.040.04
931.80.050.050.050.040.040.040.04
931.90.050.050.050.040.040.040.04
9320.050.050.050.040.040.040.04
932.10.050.050.050.040.040.040.04
932.20.050.050.050.040.040.040.04
932.30.050.050.050.040.040.040.04
932.40.050.050.050.040.040.040.04
932.50.050.050.050.040.040.040.04
932.60.050.050.050.040.040.040.04
932.70.050.050.050.040.040.040.04
932.80.050.050.050.040.040.040.04
932.90.050.050.050.040.040.040.04
9330.050.050.050.040.040.040.04
933.10.050.050.050.050.040.040.04
933.20.050.050.050.050.040.040.04
933.30.050.050.050.050.040.040.04
933.40.050.050.050.050.040.040.04
933.50.050.050.050.050.040.040.04
933.60.050.050.050.050.040.040.04
933.70.050.050.050.050.040.040.04
933.80.050.050.050.050.040.040.04
933.90.050.050.050.050.040.040.04
9340.060.050.050.050.040.040.04
934.10.060.050.050.050.040.040.04
934.20.060.050.050.050.040.040.04
934.30.060.050.050.050.040.040.04
934.40.060.050.050.050.040.040.04
934.50.060.050.050.050.040.040.04
934.60.060.050.050.050.040.040.04
934.70.060.050.050.050.040.040.04
934.80.060.050.050.050.050.040.04
934.90.060.050.050.050.050.040.04
9350.060.050.050.050.050.040.04
935.10.060.050.050.050.050.040.04
935.20.060.050.050.050.050.040.04
935.30.060.050.050.050.050.040.04
935.40.060.050.050.050.050.040.04
935.50.060.050.050.050.050.040.04
935.60.060.060.050.050.050.040.04
935.70.060.060.050.050.050.040.04
935.80.060.060.050.050.050.040.04
935.90.060.060.050.050.050.040.04
9360.060.060.050.050.050.040.04
936.10.060.060.050.050.050.040.04
936.20.060.060.050.050.050.040.04
936.30.060.060.050.050.050.040.04
936.40.060.060.050.050.050.040.04
936.50.060.060.050.050.050.050.04
936.60.060.060.050.050.050.050.04
936.70.060.060.050.050.050.050.04
936.80.060.060.050.050.050.050.04
936.90.060.060.050.050.050.050.04
9370.060.060.050.050.050.050.04
937.10.060.060.050.050.050.050.04
937.20.060.060.060.050.050.050.04
937.30.060.060.060.050.050.050.04
937.40.060.060.060.050.050.050.04
937.50.060.060.060.050.050.050.04
937.60.060.060.060.050.050.050.04
937.70.060.060.060.050.050.050.04
937.80.060.060.060.050.050.050.04
937.90.060.060.060.050.050.050.04
9380.060.060.060.050.050.050.04
938.10.060.060.060.050.050.050.04
938.20.060.060.060.050.050.050.05
938.30.060.060.060.050.050.050.05
938.40.060.060.060.050.050.050.05
938.50.060.060.060.050.050.050.05
938.60.060.060.060.050.050.050.05
938.70.060.060.060.050.050.050.05
938.80.060.060.060.050.050.050.05
938.90.060.060.060.060.050.050.05
9390.060.060.060.060.050.050.05
939.10.070.060.060.060.050.050.05
939.20.070.060.060.060.050.050.05
939.30.070.060.060.060.050.050.05
939.40.070.060.060.060.050.050.05
939.50.070.060.060.060.050.050.05
939.60.070.060.060.060.050.050.05
939.70.070.060.060.060.050.050.05
939.80.070.060.060.060.050.050.05
939.90.070.060.060.060.050.050.05
9400.070.060.060.060.050.050.05
940.10.070.060.060.060.050.050.05
940.20.070.060.060.060.050.050.05
940.30.070.060.060.060.050.050.05
940.40.070.060.060.060.050.050.05
940.50.070.060.060.060.060.050.05
940.60.070.060.060.060.060.050.05
940.70.070.070.060.060.060.050.05
940.80.070.070.060.060.060.050.05
940.90.070.070.060.060.060.050.05
9410.070.070.060.060.060.050.05
941.10.070.070.060.060.060.050.05
941.20.070.070.060.060.060.050.05
941.30.070.070.060.060.060.050.05
941.40.070.070.060.060.060.050.05
941.50.070.070.060.060.060.050.05
941.60.070.070.060.060.060.050.05
941.70.070.070.060.060.060.050.05
941.80.070.070.060.060.060.050.05
941.90.070.070.060.060.060.050.05
9420.070.070.060.060.060.050.05
942.10.070.070.060.060.060.050.05
942.20.070.070.060.060.060.060.05
942.30.070.070.070.060.060.060.05
942.40.070.070.070.060.060.060.05
942.50.070.070.070.060.060.060.05
942.60.070.070.070.060.060.060.05
942.70.070.070.070.060.060.060.05
942.80.070.070.070.060.060.060.05
942.90.070.070.070.060.060.060.05
9430.070.070.070.060.060.060.05
943.10.070.070.070.060.060.060.05
943.20.070.070.070.060.060.060.05
943.30.070.070.070.060.060.060.05
943.40.070.070.070.060.060.060.05
943.50.070.070.070.060.060.060.05
943.60.080.070.070.060.060.060.05
943.70.080.070.070.060.060.060.05
943.80.080.070.070.060.060.060.05
943.90.080.070.070.070.060.060.06
9440.080.070.070.070.060.060.06
944.10.080.070.070.070.060.060.06
944.20.080.070.070.070.060.060.06
944.30.080.070.070.070.060.060.06
944.40.080.070.070.070.060.060.06
944.50.080.070.070.070.060.060.06
944.60.080.070.070.070.060.060.06
944.70.080.070.070.070.060.060.06
944.80.080.070.070.070.060.060.06
944.90.080.070.070.070.060.060.06
9450.080.070.070.070.060.060.06
945.10.080.070.070.070.060.060.06
945.20.080.080.070.070.060.060.06
945.30.080.080.070.070.060.060.06
945.40.080.080.070.070.060.060.06
945.50.080.080.070.070.070.060.06
945.60.080.080.070.070.070.060.06
945.70.080.080.070.070.070.060.06
945.80.080.080.070.070.070.060.06
945.90.080.080.070.070.070.060.06
9460.080.080.070.070.070.060.06
946.10.080.080.070.070.070.060.06
946.20.080.080.070.070.070.060.06
946.30.080.080.070.070.070.060.06
946.40.080.080.070.070.070.060.06
946.50.080.080.070.070.070.060.06
946.60.080.080.070.070.070.060.06
946.70.080.080.070.070.070.060.06
946.80.080.080.080.070.070.060.06
946.90.080.080.080.070.070.060.06
9470.080.080.080.070.070.060.06
947.10.080.080.080.070.070.060.06
947.20.080.080.080.070.070.070.06
947.30.080.080.080.070.070.070.06
947.40.080.080.080.070.070.070.06
947.50.080.080.080.070.070.070.06
947.60.080.080.080.070.070.070.06
947.70.090.080.080.070.070.070.06
947.80.090.080.080.070.070.070.06
947.90.090.080.080.070.070.070.06
9480.090.080.080.070.070.070.06
948.10.090.080.080.070.070.070.06
948.20.090.080.080.070.070.070.06
948.30.090.080.080.080.070.070.06
948.40.090.080.080.080.070.070.06
948.50.090.080.080.080.070.070.06
948.60.090.080.080.080.070.070.06
948.70.090.080.080.080.070.070.06
948.80.090.080.080.080.070.070.07
948.90.090.080.080.080.070.070.07
9490.090.080.080.080.070.070.07
949.10.090.080.080.080.070.070.07
949.20.090.090.080.080.070.070.07
949.30.090.090.080.080.070.070.07
949.40.090.090.080.080.070.070.07
949.50.090.090.080.080.070.070.07
949.60.090.090.080.080.070.070.07
949.70.090.090.080.080.070.070.07
949.80.090.090.080.080.070.070.07
949.90.090.090.080.080.080.070.07
9500.090.090.080.080.080.070.07
950.10.090.090.080.080.080.070.07
950.20.090.090.080.080.080.070.07
950.30.090.090.080.080.080.070.07
950.40.090.090.080.080.080.070.07
950.50.090.090.080.080.080.070.07
950.60.090.090.080.080.080.070.07
950.70.090.090.080.080.080.070.07
950.80.090.090.090.080.080.070.07
950.90.090.090.090.080.080.070.07
9510.090.090.090.080.080.070.07
951.10.090.090.090.080.080.070.07
951.20.090.090.090.080.080.070.07
951.30.090.090.090.080.080.070.07
951.40.100.090.090.080.080.070.07
951.50.100.090.090.080.080.080.07
951.60.100.090.090.080.080.080.07
951.70.100.090.090.080.080.080.07
951.80.100.090.090.080.080.080.07
951.90.100.090.090.080.080.080.07
9520.100.090.090.080.080.080.07
952.10.100.090.090.080.080.080.07
952.20.100.090.090.080.080.080.07
952.30.100.090.090.090.080.080.07
952.40.100.090.090.090.080.080.07
952.50.100.090.090.090.080.080.07
952.60.100.090.090.090.080.080.07
952.70.100.090.090.090.080.080.07
952.80.100.090.090.090.080.080.07
952.90.100.100.090.090.080.080.07
9530.100.100.090.090.080.080.07
953.10.100.100.090.090.080.080.07
953.20.100.100.090.090.080.080.08
953.30.100.100.090.090.080.080.08
953.40.100.100.090.090.080.080.08
953.50.100.100.090.090.080.080.08
953.60.100.100.090.090.080.080.08
953.70.100.100.090.090.080.080.08
953.80.100.100.090.090.080.080.08
953.90.100.100.090.090.090.080.08
9540.100.100.090.090.090.080.08
954.10.100.100.090.090.090.080.08
954.20.100.100.090.090.090.080.08
954.30.100.100.090.090.090.080.08
954.40.100.100.100.090.090.080.08
954.50.100.100.100.090.090.080.08
954.60.100.100.100.090.090.080.08
954.70.100.100.100.090.090.080.08
954.80.110.100.100.090.090.080.08
954.90.110.100.100.090.090.080.08
9550.110.100.100.090.090.080.08
955.10.110.100.100.090.090.080.08
955.20.110.100.100.090.090.080.08
955.30.110.100.100.090.090.080.08
955.40.110.100.100.090.090.080.08
955.50.110.100.100.090.090.090.08
955.60.110.100.100.090.090.090.08
955.70.110.100.100.090.090.090.08
955.80.110.100.100.090.090.090.08
955.90.110.100.100.090.090.090.08
9560.110.100.100.100.090.090.08
956.10.110.100.100.100.090.090.08
956.20.110.100.100.100.090.090.08
956.30.110.110.100.100.090.090.08
956.40.110.110.100.100.090.090.08
956.50.110.110.100.100.090.090.08
956.60.110.110.100.100.090.090.08
956.70.110.110.100.100.090.090.08
956.80.110.110.100.100.090.090.08
956.90.110.110.100.100.090.090.08
9570.110.110.100.100.090.090.08
957.10.110.110.100.100.090.090.09
957.20.110.110.100.100.090.090.09
957.30.110.110.100.100.090.090.09
957.40.110.110.100.100.090.090.09
957.50.110.110.100.100.100.090.09
957.60.110.110.100.100.100.090.09
957.70.110.110.100.100.100.090.09
957.80.110.110.110.100.100.090.09
957.90.120.110.110.100.100.090.09
9580.120.110.110.100.100.090.09
958.10.120.110.110.100.100.090.09
958.20.120.110.110.100.100.090.09
958.30.120.110.110.100.100.090.09
958.40.120.110.110.100.100.090.09
958.50.120.110.110.100.100.090.09
958.60.120.110.110.100.100.090.09
958.70.120.110.110.100.100.090.09
958.80.120.110.110.100.100.090.09
958.90.120.110.110.100.100.090.09
9590.120.110.110.100.100.090.09
959.10.120.110.110.100.100.100.09
959.20.120.110.110.100.100.100.09
959.30.120.110.110.110.100.100.09
959.40.120.120.110.110.100.100.09
959.50.120.120.110.110.100.100.09
959.60.120.120.110.110.100.100.09
959.70.120.120.110.110.100.100.09
959.80.120.120.110.110.100.100.09
959.90.120.120.110.110.100.100.09
9600.120.120.110.110.100.100.09
960.10.120.120.110.110.100.100.09
960.20.120.120.110.110.100.100.09
960.30.120.120.110.110.100.100.09
960.40.120.120.110.110.100.100.09
960.50.120.120.110.110.100.100.09
960.60.120.120.110.110.100.100.09
960.70.120.120.110.110.100.100.10
960.80.120.120.110.110.100.100.10
960.90.130.120.120.110.110.100.10
9610.130.120.120.110.110.100.10
961.10.130.120.120.110.110.100.10
961.20.130.120.120.110.110.100.10
961.30.130.120.120.110.110.100.10
961.40.130.120.120.110.110.100.10
961.50.130.120.120.110.110.100.10
961.60.130.120.120.110.110.100.10
961.70.130.120.120.110.110.100.10
961.80.130.120.120.110.110.100.10
961.90.130.120.120.110.110.100.10
9620.130.120.120.110.110.100.10
962.10.130.120.120.110.110.100.10
962.20.130.120.120.110.110.100.10
962.30.130.130.120.110.110.100.10
962.40.130.130.120.120.110.110.10
962.50.130.130.120.120.110.110.10
962.60.130.130.120.120.110.110.10
962.70.130.130.120.120.110.110.10
962.80.130.130.120.120.110.110.10
962.90.130.130.120.120.110.110.10
9630.130.130.120.120.110.110.10
963.10.130.130.120.120.110.110.10
963.20.130.130.120.120.110.110.10
963.30.130.130.120.120.110.110.10
963.40.130.130.120.120.110.110.10
963.50.130.130.120.120.110.110.10
963.60.140.130.120.120.110.110.10
963.70.140.130.120.120.110.110.10
963.80.140.130.130.120.110.110.10
963.90.140.130.130.120.120.110.10
9640.140.130.130.120.120.110.11
964.10.140.130.130.120.120.110.11
964.20.140.130.130.120.120.110.11
964.30.140.130.130.120.120.110.11
964.40.140.130.130.120.120.110.11
964.50.140.130.130.120.120.110.11
964.60.140.130.130.120.120.110.11
964.70.140.130.130.120.120.110.11
964.80.140.130.130.120.120.110.11
964.90.140.130.130.120.120.110.11
9650.140.130.130.120.120.110.11
965.10.140.140.130.120.120.110.11
965.20.140.140.130.120.120.110.11
965.30.140.140.130.130.120.110.11
965.40.140.140.130.130.120.110.11
965.50.140.140.130.130.120.120.11
965.60.140.140.130.130.120.120.11
965.70.140.140.130.130.120.120.11
965.80.140.140.130.130.120.120.11
965.90.140.140.130.130.120.120.11
9660.140.140.130.130.120.120.11
966.10.140.140.130.130.120.120.11
966.20.150.140.130.130.120.120.11
966.30.150.140.130.130.120.120.11
966.40.150.140.130.130.120.120.11
966.50.150.140.140.130.120.120.11
966.60.150.140.140.130.120.120.11
966.70.150.140.140.130.120.120.11
966.80.150.140.140.130.130.120.11
966.90.150.140.140.130.130.120.11
9670.150.140.140.130.130.120.12
967.10.150.140.140.130.130.120.12
967.20.150.140.140.130.130.120.12
967.30.150.140.140.130.130.120.12
967.40.150.140.140.130.130.120.12
967.50.150.140.140.130.130.120.12
967.60.150.140.140.130.130.120.12
967.70.150.150.140.130.130.120.12
967.80.150.150.140.130.130.120.12
967.90.150.150.140.130.130.120.12
9680.150.150.140.140.130.120.12
968.10.150.150.140.140.130.120.12
968.20.150.150.140.140.130.120.12
968.30.150.150.140.140.130.130.12
968.40.150.150.140.140.130.130.12
968.50.150.150.140.140.130.130.12
968.60.150.150.140.140.130.130.12
968.70.160.150.140.140.130.130.12
968.80.160.150.140.140.130.130.12
968.90.160.150.140.140.130.130.12
9690.160.150.140.140.130.130.12
969.10.160.150.150.140.130.130.12
969.20.160.150.150.140.130.130.12
969.30.160.150.150.140.130.130.12
969.40.160.150.150.140.130.130.12
969.50.160.150.150.140.140.130.12
969.60.160.150.150.140.140.130.12
969.70.160.150.150.140.140.130.12
969.80.160.150.150.140.140.130.13
969.90.160.150.150.140.140.130.13
9700.160.150.150.140.140.130.13
970.10.160.160.150.140.140.130.13
970.20.160.160.150.140.140.130.13
970.30.160.160.150.140.140.130.13
970.40.160.160.150.140.140.130.13
970.50.160.160.150.140.140.130.13
970.60.160.160.150.150.140.130.13
970.70.160.160.150.150.140.130.13
970.80.160.160.150.150.140.130.13
970.90.160.160.150.150.140.130.13
9710.170.160.150.150.140.140.13
971.10.170.160.150.150.140.140.13
971.20.170.160.150.150.140.140.13
971.30.170.160.150.150.140.140.13
971.40.170.160.150.150.140.140.13
971.50.170.160.160.150.140.140.13
971.60.170.160.160.150.140.140.13
971.70.170.160.160.150.140.140.13
971.80.170.160.160.150.140.140.13
971.90.170.160.160.150.140.140.13
9720.170.160.160.150.140.140.13
972.10.170.160.160.150.150.140.13
972.20.170.160.160.150.150.140.13
972.30.170.160.160.150.150.140.13
972.40.170.170.160.150.150.140.13
972.50.170.170.160.150.150.140.14
972.60.170.170.160.150.150.140.14
972.70.170.170.160.150.150.140.14
972.80.170.170.160.150.150.140.14
972.90.170.170.160.150.150.140.14
9730.170.170.160.160.150.140.14
973.10.170.170.160.160.150.140.14
973.20.180.170.160.160.150.140.14
973.30.180.170.160.160.150.140.14
973.40.180.170.160.160.150.140.14
973.50.180.170.160.160.150.150.14
973.60.180.170.160.160.150.150.14
973.70.180.170.160.160.150.150.14
973.80.180.170.170.160.150.150.14
973.90.180.170.170.160.150.150.14
9740.180.170.170.160.150.150.14
974.10.180.170.170.160.150.150.14
974.20.180.170.170.160.150.150.14
974.30.180.170.170.160.150.150.14
974.40.180.170.170.160.150.150.14
974.50.180.170.170.160.160.150.14
974.60.180.180.170.160.160.150.14
974.70.180.180.170.160.160.150.14
974.80.180.180.170.160.160.150.14
974.90.180.180.170.160.160.150.14
9750.180.180.170.160.160.150.15
975.10.180.180.170.160.160.150.15
975.20.180.180.170.160.160.150.15
975.30.180.180.170.170.160.150.15
975.40.190.180.170.170.160.150.15
975.50.190.180.170.170.160.150.15
975.60.190.180.170.170.160.150.15
975.70.190.180.170.170.160.150.15
975.80.190.180.170.170.160.150.15
975.90.190.180.170.170.160.160.15
9760.190.180.180.170.160.160.15
976.10.190.180.180.170.160.160.15
976.20.190.180.180.170.160.160.15
976.30.190.180.180.170.160.160.15
976.40.190.180.180.170.160.160.15
976.50.190.180.180.170.160.160.15
976.60.190.180.180.170.160.160.15
976.70.190.180.180.170.170.160.15
976.80.190.190.180.170.170.160.15
976.90.190.190.180.170.170.160.15
9770.190.190.180.170.170.160.15
977.10.190.190.180.170.170.160.15
977.20.190.190.180.170.170.160.15
977.30.190.190.180.170.170.160.15
977.40.200.190.180.170.170.160.16
977.50.200.190.180.180.170.160.16
977.60.200.190.180.180.170.160.16
977.70.200.190.180.180.170.160.16
977.80.200.190.180.180.170.160.16
977.90.200.190.180.180.170.160.16
9780.200.190.180.180.170.160.16
978.10.200.190.190.180.170.160.16
978.20.200.190.190.180.170.170.16
978.30.200.190.190.180.170.170.16
978.40.200.190.190.180.170.170.16
978.50.200.190.190.180.170.170.16
978.60.200.190.190.180.170.170.16
978.70.200.190.190.180.170.170.16
978.80.200.200.190.180.170.170.16
978.90.200.200.190.180.180.170.16
9790.200.200.190.180.180.170.16
979.10.200.200.190.180.180.170.16
979.20.200.200.190.180.180.170.16
979.30.200.200.190.180.180.170.16
979.40.210.200.190.180.180.170.16
979.50.210.200.190.180.180.170.16
979.60.210.200.190.190.180.170.16
979.70.210.200.190.190.180.170.17
979.80.210.200.190.190.180.170.17
979.90.210.200.190.190.180.170.17
9800.210.200.190.190.180.170.17
980.10.210.200.190.190.180.170.17
980.20.210.200.200.190.180.170.17
980.30.210.200.200.190.180.170.17
980.40.210.200.200.190.180.180.17
980.50.210.200.200.190.180.180.17
980.60.210.200.200.190.180.180.17
980.70.210.210.200.190.180.180.17
980.80.210.210.200.190.180.180.17
980.90.210.210.200.190.180.180.17
9810.210.210.200.190.190.180.17
981.10.210.210.200.190.190.180.17
981.20.220.210.200.190.190.180.17
981.30.220.210.200.190.190.180.17
981.40.220.210.200.190.190.180.17
981.50.220.210.200.190.190.180.17
981.60.220.210.200.200.190.180.17
981.70.220.210.200.200.190.180.17
981.80.220.210.200.200.190.180.18
981.90.220.210.200.200.190.180.18
9820.220.210.200.200.190.180.18
982.10.220.210.210.200.190.180.18
982.20.220.210.210.200.190.180.18
982.30.220.210.210.200.190.180.18
982.40.220.210.210.200.190.190.18
982.50.220.210.210.200.190.190.18
982.60.220.220.210.200.190.190.18
982.70.220.220.210.200.190.190.18
982.80.220.220.210.200.190.190.18
982.90.220.220.210.200.190.190.18
9830.230.220.210.200.200.190.18
983.10.230.220.210.200.200.190.18
983.20.230.220.210.200.200.190.18
983.30.230.220.210.200.200.190.18
983.40.230.220.210.200.200.190.18
983.50.230.220.210.210.200.190.18
983.60.230.220.210.210.200.190.18
983.70.230.220.210.210.200.190.18
983.80.230.220.210.210.200.190.18
983.90.230.220.210.210.200.190.19
9840.230.220.220.210.200.190.19
984.10.230.220.220.210.200.190.19
984.20.230.220.220.210.200.190.19
984.30.230.220.220.210.200.190.19
984.40.230.230.220.210.200.200.19
984.50.230.230.220.210.200.200.19
984.60.230.230.220.210.200.200.19
984.70.230.230.220.210.200.200.19
984.80.240.230.220.210.200.200.19
984.90.240.230.220.210.210.200.19
9850.240.230.220.210.210.200.19
985.10.240.230.220.210.210.200.19
985.20.240.230.220.210.210.200.19
985.30.240.230.220.220.210.200.19
985.40.240.230.220.220.210.200.19
985.50.240.230.220.220.210.200.19
985.60.240.230.220.220.210.200.19
985.70.240.230.220.220.210.200.19
985.80.240.230.230.220.210.200.20
985.90.240.230.230.220.210.200.20
9860.240.230.230.220.210.200.20
986.10.240.240.230.220.210.200.20
986.20.240.240.230.220.210.200.20
986.30.240.240.230.220.210.210.20
986.40.240.240.230.220.210.210.20
986.50.250.240.230.220.210.210.20
986.60.250.240.230.220.210.210.20
986.70.250.240.230.220.220.210.20
986.80.250.240.230.220.220.210.20
986.90.250.240.230.220.220.210.20
9870.250.240.230.220.220.210.20
987.10.250.240.230.230.220.210.20
987.20.250.240.230.230.220.210.20
987.30.250.240.230.230.220.210.20
987.40.250.240.230.230.220.210.20
987.50.250.240.240.230.220.210.20
987.60.250.240.240.230.220.210.20
987.70.250.240.240.230.220.210.21
987.80.250.250.240.230.220.210.21
987.90.250.250.240.230.220.210.21
9880.250.250.240.230.220.210.21
988.10.260.250.240.230.220.220.21
988.20.260.250.240.230.220.220.21
988.30.260.250.240.230.220.220.21
988.40.260.250.240.230.220.220.21
988.50.260.250.240.230.230.220.21
988.60.260.250.240.230.230.220.21
988.70.260.250.240.230.230.220.21
988.80.260.250.240.240.230.220.21
988.90.260.250.240.240.230.220.21
9890.260.250.240.240.230.220.21
989.10.260.250.240.240.230.220.21
989.20.260.250.250.240.230.220.21
989.30.260.250.250.240.230.220.21
989.40.260.260.250.240.230.220.21
989.50.260.260.250.240.230.220.21
989.60.260.260.250.240.230.220.22
989.70.270.260.250.240.230.220.22
989.80.270.260.250.240.230.220.22
989.90.270.260.250.240.230.230.22
9900.270.260.250.240.230.230.22
990.10.270.260.250.240.230.230.22
990.20.270.260.250.240.240.230.22
990.30.270.260.250.240.240.230.22
990.40.270.260.250.240.240.230.22
990.50.270.260.250.250.240.230.22
990.60.270.260.250.250.240.230.22
990.70.270.260.250.250.240.230.22
990.80.270.260.260.250.240.230.22
990.90.270.260.260.250.240.230.22
9910.270.270.260.250.240.230.22
991.10.270.270.260.250.240.230.22
991.20.270.270.260.250.240.230.22
991.30.280.270.260.250.240.230.23
991.40.280.270.260.250.240.230.23
991.50.280.270.260.250.240.230.23
991.60.280.270.260.250.240.240.23
991.70.280.270.260.250.240.240.23
991.80.280.270.260.250.240.240.23
991.90.280.270.260.250.250.240.23
9920.280.270.260.250.250.240.23
992.10.280.270.260.260.250.240.23
992.20.280.270.260.260.250.240.23
992.30.280.270.270.260.250.240.23
992.40.280.270.270.260.250.240.23
992.50.280.270.270.260.250.240.23
992.60.280.280.270.260.250.240.23
992.70.280.280.270.260.250.240.23
992.80.290.280.270.260.250.240.23
992.90.290.280.270.260.250.240.23
9930.290.280.270.260.250.240.24
993.10.290.280.270.260.250.240.24
993.20.290.280.270.260.250.240.24
993.30.290.280.270.260.250.250.24
993.40.290.280.270.260.250.250.24
993.50.290.280.270.260.260.250.24
993.60.290.280.270.260.260.250.24
993.70.290.280.270.270.260.250.24
993.80.290.280.270.270.260.250.24
993.90.290.280.280.270.260.250.24
9940.290.280.280.270.260.250.24
994.10.290.290.280.270.260.250.24
994.20.300.290.280.270.260.250.24
994.30.300.290.280.270.260.250.24
994.40.300.290.280.270.260.250.24
994.50.300.290.280.270.260.250.24
994.60.300.290.280.270.260.250.25
994.70.300.290.280.270.260.250.25
994.80.300.290.280.270.260.260.25
994.90.300.290.280.270.260.260.25
9950.300.290.280.270.270.260.25
995.10.300.290.280.270.270.260.25
995.20.300.290.280.280.270.260.25
995.30.300.290.280.280.270.260.25
995.40.300.290.290.280.270.260.25
995.50.300.300.290.280.270.260.25
995.60.310.300.290.280.270.260.25
995.70.310.300.290.280.270.260.25
995.80.310.300.290.280.270.260.25
995.90.310.300.290.280.270.260.25
9960.310.300.290.280.270.260.25
996.10.310.300.290.280.270.260.25
996.20.310.300.290.280.270.260.26
996.30.310.300.290.280.270.260.26
996.40.310.300.290.280.270.270.26
996.50.310.300.290.280.270.270.26
996.60.310.300.290.280.280.270.26
996.70.310.300.290.290.280.270.26
996.80.310.300.300.290.280.270.26
996.90.310.310.300.290.280.270.26
9970.320.310.300.290.280.270.26
997.10.320.310.300.290.280.270.26
997.20.320.310.300.290.280.270.26
997.30.320.310.300.290.280.270.26
997.40.320.310.300.290.280.270.26
997.50.320.310.300.290.280.270.26
997.60.320.310.300.290.280.270.26
997.70.320.310.300.290.280.270.26
997.80.320.310.300.290.280.270.27
997.90.320.310.300.290.280.280.27
9980.320.310.300.290.290.280.27
998.10.320.310.300.300.290.280.27
998.20.320.310.310.300.290.280.27
998.30.320.320.310.300.290.280.27
998.40.330.320.310.300.290.280.27
998.50.330.320.310.300.290.280.27
998.60.330.320.310.300.290.280.27
998.70.330.320.310.300.290.280.27
998.80.330.320.310.300.290.280.27
998.90.330.320.310.300.290.280.27
9990.330.320.310.300.290.280.27
999.10.330.320.310.300.290.280.27
999.20.330.320.310.300.290.280.28
999.30.330.320.310.300.290.280.28
999.40.330.320.310.300.300.290.28
999.50.330.320.310.310.300.290.28
999.60.330.330.320.310.300.290.28
999.70.340.330.320.310.300.290.28
999.80.340.330.320.310.300.290.28
999.90.340.330.320.310.300.290.28
1,0000.340.330.320.310.300.290.28
1,000.10.340.330.320.310.300.290.28
1,000.20.340.330.320.310.300.290.28
1,000.30.340.330.320.310.300.290.28
1,000.40.340.330.320.310.300.290.28
1,000.50.340.330.320.310.300.290.28
1,000.60.340.330.320.310.300.290.28
1,000.70.340.330.320.310.300.290.29
1,000.80.340.330.320.310.310.300.29
1,000.90.340.340.330.320.310.300.29
1,0010.350.340.330.320.310.300.29
1,001.10.350.340.330.320.310.300.29
1,001.20.350.340.330.320.310.300.29
1,001.30.350.340.330.320.310.300.29
1,001.40.350.340.330.320.310.300.29
1,001.50.350.340.330.320.310.300.29
1,001.60.350.340.330.320.310.300.29
1,001.70.350.340.330.320.310.300.29
1,001.80.350.340.330.320.310.300.29
1,001.90.350.340.330.320.310.300.29
1,0020.350.340.330.320.310.300.29
1,002.10.350.340.330.320.310.300.30
1,002.20.360.350.340.330.320.310.30
1,002.30.360.350.340.330.320.310.30
1,002.40.360.350.340.330.320.310.30
1,002.50.360.350.340.330.320.310.30
1,002.60.360.350.340.330.320.310.30
1,002.70.360.350.340.330.320.310.30
1,002.80.360.350.340.330.320.310.30
1,002.90.360.350.340.330.320.310.30
1,0030.360.350.340.330.320.310.30
1,003.10.360.350.340.330.320.310.30
1,003.20.360.350.340.330.320.310.30
1,003.30.360.350.340.330.320.310.30
1,003.40.360.350.340.330.320.310.30
1,003.50.370.360.350.340.330.320.31
1,003.60.370.360.350.340.330.320.31
1,003.70.370.360.350.340.330.320.31
1,003.80.370.360.350.340.330.320.31
1,003.90.370.360.350.340.330.320.31
1,0040.370.360.350.340.330.320.31
1,004.10.370.360.350.340.330.320.31
1,004.20.370.360.350.340.330.320.31
1,004.30.370.360.350.340.330.320.31
1,004.40.370.360.350.340.330.320.31
1,004.50.370.360.350.340.330.320.31
1,004.60.370.360.350.340.330.320.31
1,004.70.380.370.360.340.330.320.31
1,004.80.380.370.360.350.340.330.32
1,004.90.380.370.360.350.340.330.32
1,0050.380.370.360.350.340.330.32
1,005.10.380.370.360.350.340.330.32
1,005.20.380.370.360.350.340.330.32
1,005.30.380.370.360.350.340.330.32
1,005.40.380.370.360.350.340.330.32
1,005.50.380.370.360.350.340.330.32
1,005.60.380.370.360.350.340.330.32
1,005.70.380.370.360.350.340.330.32
1,005.80.390.370.360.350.340.330.32
1,005.90.390.380.370.350.340.330.32
1,0060.390.380.370.360.340.330.32
1,006.10.390.380.370.360.350.340.33
1,006.20.390.380.370.360.350.340.33
1,006.30.390.380.370.360.350.340.33
1,006.40.390.380.370.360.350.340.33
1,006.50.390.380.370.360.350.340.33
1,006.60.390.380.370.360.350.340.33
1,006.70.390.380.370.360.350.340.33
1,006.80.390.380.370.360.350.340.33
1,006.90.390.380.370.360.350.340.33
1,0070.400.380.370.360.350.340.33
1,007.10.400.390.380.360.350.340.33
1,007.20.400.390.380.370.350.340.33
1,007.30.400.390.380.370.360.350.33
1,007.40.400.390.380.370.360.350.34
1,007.50.400.390.380.370.360.350.34
1,007.60.400.390.380.370.360.350.34
1,007.70.400.390.380.370.360.350.34
1,007.80.400.390.380.370.360.350.34
1,007.90.400.390.380.370.360.350.34
1,0080.400.390.380.370.360.350.34
1,008.10.410.390.380.370.360.350.34
1,008.20.410.400.380.370.360.350.34
1,008.30.410.400.390.370.360.350.34
1,008.40.410.400.390.380.360.350.34
1,008.50.410.400.390.380.370.350.34
1,008.60.410.400.390.380.370.360.35
1,008.70.410.400.390.380.370.360.35
1,008.80.410.400.390.380.370.360.35
1,008.90.410.400.390.380.370.360.35
1,0090.410.400.390.380.370.360.35
1,009.10.410.400.390.380.370.360.35
1,009.20.410.400.390.380.370.360.35
1,009.30.420.400.390.380.370.360.35
1,009.40.420.410.390.380.370.360.35
1,009.50.420.410.400.380.370.360.35
1,009.60.420.410.400.390.370.360.35
1,009.70.420.410.400.390.380.360.35
1,009.80.420.410.400.390.380.370.35
1,009.90.420.410.400.390.380.370.36
1,0100.420.410.400.390.380.370.36
1,010.10.420.410.400.390.380.370.36
1,010.20.420.410.400.390.380.370.36
1,010.30.430.410.400.390.380.370.36
1,010.40.430.410.400.390.380.370.36
1,010.50.430.420.400.390.380.370.36
1,010.60.430.420.410.390.380.370.36
1,010.70.430.420.410.400.380.370.36
1,010.80.430.420.410.400.390.370.36
1,010.90.430.420.410.400.390.380.36
1,0110.430.420.410.400.390.380.36
1,011.10.430.420.410.400.390.380.37
1,011.20.430.420.410.400.390.380.37
1,011.30.430.420.410.400.390.380.37
1,011.40.440.420.410.400.390.380.37
1,011.50.440.430.410.400.390.380.37
1,011.60.440.430.410.400.390.380.37
1,011.70.440.430.420.400.390.380.37
1,011.80.440.430.420.410.390.380.37
1,011.90.440.430.420.410.390.380.37
1,0120.440.430.420.410.400.380.37
1,012.10.440.430.420.410.400.390.37
1,012.20.440.430.420.410.400.390.38
1,012.30.440.430.420.410.400.390.38
1,012.40.440.430.420.410.400.390.38
1,012.50.450.430.420.410.400.390.38
1,012.60.450.440.420.410.400.390.38
1,012.70.450.440.420.410.400.390.38
1,012.80.450.440.430.410.400.390.38
1,012.90.450.440.430.420.400.390.38
1,0130.450.440.430.420.400.390.38
1,013.10.450.440.430.420.410.390.38
1,013.20.450.440.430.420.410.400.38
1,013.30.450.440.430.420.410.400.38
1,013.40.450.440.430.420.410.400.39
1,013.50.460.440.430.420.410.400.39
1,013.60.460.440.430.420.410.400.39
1,013.70.460.450.430.420.410.400.39
1,013.80.460.450.440.420.410.400.39
1,013.90.460.450.440.420.410.400.39
1,0140.460.450.440.430.410.400.39
1,014.10.460.450.440.430.410.400.39
1,014.20.460.450.440.430.420.400.39
1,014.30.460.450.440.430.420.410.39
1,014.40.460.450.440.430.420.410.39
1,014.50.470.450.440.430.420.410.40
1,014.60.470.450.440.430.420.410.40
1,014.70.470.460.440.430.420.410.40
1,014.80.470.460.440.430.420.410.40
1,014.90.470.460.450.430.420.410.40
1,0150.470.460.450.440.420.410.40
1,015.10.470.460.450.440.420.410.40
1,015.20.470.460.450.440.430.410.40
1,015.30.470.460.450.440.430.410.40
1,015.40.470.460.450.440.430.420.40
1,015.50.480.460.450.440.430.420.40
1,015.60.480.460.450.440.430.420.41
1,015.70.480.470.450.440.430.420.41
1,015.80.480.470.450.440.430.420.41
1,015.90.480.470.460.440.430.420.41
1,0160.480.470.460.440.430.420.41
1,016.10.480.470.460.450.430.420.41
1,016.20.480.470.460.450.430.420.41
1,016.30.480.470.460.450.440.420.41
1,016.40.480.470.460.450.440.420.41
1,016.50.490.470.460.450.440.430.41
1,016.60.490.470.460.450.440.430.41
1,016.70.490.480.460.450.440.430.42
1,016.80.490.480.460.450.440.430.42
1,016.90.490.480.470.450.440.430.42
1,0170.490.480.470.450.440.430.42
1,017.10.490.480.470.460.440.430.42
1,017.20.490.480.470.460.440.430.42
1,017.30.490.480.470.460.450.430.42
1,017.40.490.480.470.460.450.430.42
1,017.50.500.480.470.460.450.440.42
1,017.60.500.480.470.460.450.440.42
1,017.70.500.490.470.460.450.440.43
1,017.80.500.490.470.460.450.440.43
1,017.90.500.490.480.460.450.440.43
1,0180.500.490.480.460.450.440.43
1,018.10.500.490.480.470.450.440.43
1,018.20.500.490.480.470.450.440.43
1,018.30.500.490.480.470.460.440.43
1,018.40.510.490.480.470.460.440.43
1,018.50.510.490.480.470.460.450.43
1,018.60.510.490.480.470.460.450.43
1,018.70.510.500.480.470.460.450.43
1,018.80.510.500.480.470.460.450.44
1,018.90.510.500.490.470.460.450.44
1,0190.510.500.490.470.460.450.44
1,019.10.510.500.490.480.460.450.44
1,019.20.510.500.490.480.460.450.44
1,019.30.510.500.490.480.470.450.44
1,019.40.520.500.490.480.470.450.44
1,019.50.520.500.490.480.470.450.44
1,019.60.520.510.490.480.470.460.44
1,019.70.520.510.490.480.470.460.44
1,019.80.520.510.500.480.470.460.45
1,019.90.520.510.500.480.470.460.45
1,0200.520.510.500.480.470.460.45
1,020.10.520.510.500.490.470.460.45
1,020.20.520.510.500.490.470.460.45
1,020.30.530.510.500.490.480.460.45
1,020.40.530.510.500.490.480.460.45
1,020.50.530.520.500.490.480.470.45
1,020.60.530.520.500.490.480.470.45
1,020.70.530.520.500.490.480.470.45
1,020.80.530.520.510.490.480.470.46
1,020.90.530.520.510.490.480.470.46
1,0210.530.520.510.500.480.470.46
1,021.10.530.520.510.500.480.470.46
1,021.20.540.520.510.500.480.470.46
1,021.30.540.520.510.500.490.470.46
1,021.40.540.520.510.500.490.470.46
1,021.50.540.530.510.500.490.480.46
1,021.60.540.530.510.500.490.480.46
1,021.70.540.530.520.500.490.480.46
1,021.80.540.530.520.500.490.480.47
1,021.90.540.530.520.500.490.480.47
1,0220.540.530.520.510.490.480.47
1,022.10.550.530.520.510.490.480.47
1,022.20.550.530.520.510.500.480.47
1,022.30.550.530.520.510.500.480.47
1,022.40.550.540.520.510.500.480.47
1,022.50.550.540.520.510.500.490.47
1,022.60.550.540.530.510.500.490.47
1,022.70.550.540.530.510.500.490.48
1,022.80.550.540.530.510.500.490.48
1,022.90.550.540.530.520.500.490.48
1,0230.560.540.530.520.500.490.48
1,023.10.560.540.530.520.500.490.48
1,023.20.560.540.530.520.510.490.48
1,023.30.560.550.530.520.510.490.48
1,023.40.560.550.530.520.510.500.48
1,023.50.560.550.540.520.510.500.48
1,023.60.560.550.540.520.510.500.48
1,023.70.560.550.540.520.510.500.49
1,023.80.560.550.540.530.510.500.49
1,023.90.570.550.540.530.510.500.49
1,0240.570.550.540.530.510.500.49
1,024.10.570.550.540.530.520.500.49
1,024.20.570.560.540.530.520.500.49
1,024.30.570.560.540.530.520.500.49
1,024.40.570.560.550.530.520.510.49
1,024.50.570.560.550.530.520.510.49
1,024.60.570.560.550.530.520.510.50
1,024.70.570.560.550.540.520.510.50
1,024.80.580.560.550.540.520.510.50
1,024.90.580.560.550.540.520.510.50
1,0250.580.570.550.540.530.510.50
SET50 DW ที่หมดอายุในเดือน ธ.ค. 65 (Series 2212) เปลี่ยนการเทียบตารางราคาจาก SET50 Futures เดือน ก.ย. 65 (S50U22) เป็น ธ.ค. 65 (S50Z22) เริ่มวันจันทร์ที่ 26 ก.ย. 65 นี้
ข้อมูลล่าสุด ณ เวลา : 2022-09-27 08:48

ข้อสงวนสิทธิการใช้งานสำหรับตาราง Indicative Price

 1. ตาราง Indicative Price นั้นแสดงถึงราคาตลาดทางทฤษฎีโดยประมาณ (approximated theoretical market value) ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด (“ผู้ออกตราสาร”) และอาจไม่สะท้อนถึงราคาที่ผู้ดูแลสภาพคล่องหรือบุคคลอื่นใดยินดีซื้อหรือขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หากมี ทั้งนี้ แม้ว่า proprietary pricing models ของเจพีมอร์แกนนั้นจะมีพื้นฐานอยู่บนหลักการทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่า pricing models ของผู้เล่นรายอื่นในตลาดอาจมีความแตกต่างออกไป หรืออาจคำนวณแล้วให้ผลที่แตกต่างออกไปได้ ยิ่งไปกว่านั้น ราคาตลาดทางทฤษฎีโดยประมาณดังกล่าวอาจแตกต่างไปจากราคาที่ผู้ดูแลสภาพคล่องของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่งคำสั่งซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนื่องมาจากหลายปัจจัยต่างๆ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
  1. ก. กรณีที่หลักทรัพย์อ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ขาดสภาพคล่องในตลาด หรือตลาดมีความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ
  2. ข. อุปสงค์และอุปทานในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในขณะใดขณะหนึ่ง
  3. ค. ระหว่างช่วงระยะเวลาการซื้อขายแบบ Pre-opening หรือ Auction ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  4. ง. เหตุการณ์ที่อาจมี diluting หรือ concentrative effect ต่อราคาทางทฤษฎีของหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง หรือหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แล้วแต่กรณี)
  5. จ. ความล่าช้าของ Market Data หรือปัจจัยทางเทคนิคอื่นใด และ
  6. ฉ. ปัจจัยอื่นที่ไม่อยู่ในความควบคุมของผู้ออกตราสารหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
 2. ผู้ลงทุนควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในระหว่างช่วงระยะเวลาการซื้อขายแบบ Pre-opening หรือ Auction ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเมื่อซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ซึ่งอยู่ใน Warning List
 3. ราคาตลาดทางทฤษฎีโดยประมาณของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่แสดงในตาราง Indicative Price นั้นคำนวณมาจากราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วยปัจจุบันของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าว ตามที่ได้ปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขเป็นครั้งคราวตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่มีผลบังคับใช้
 4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกโดยผู้ออกตราสาร รวมถึงเงื่อนไขของการดูแลสภาพคล่อง จะอยู่ในบังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นเอง รวมถึงกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่มีผลบังคับใช้
 5. เนื้อหาและข้อมูลในตารางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลและไว้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเท่านั้น และไม่มีเจตนาที่จะให้มีลักษณะเป็นการเสนอ เชื้อเชิญ ชักจูง แนะนำ ให้คำแนะนำ หรือเชิญชวนให้มีการซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใด (รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผลิตภัณฑ์อื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย)

เจพีมอร์แกนสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือถอนคืนเนื้อหาและข้อมูลใดๆ ในตาราง Indicative Price ในขณะใดก็ตามโดยไม่จำต้องแจ้งล่วงหน้า และเจพีมอร์แกนไม่มีความผูกพันใดที่จะต้องทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ เจพีมอร์แกนและบริษัทในเครือ หรือบุคคลที่เกี่ยวพันกัน กรรมการ เจ้าหน้าที่ และ/หรือพนักงาน (รวมถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเตรียมหรือออกเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ในตาราง Indicative Price) หรือผู้ให้บริการข้อมูลใดๆ มิได้ให้คำรับรองหรือคำรับประกันไม่ว่าโดยเปิดเผยหรือปริยายถึงความถูกต้อง สมบูรณ์ หรือมีเหตุผลของเนื้อหาในตารางนี้ หรือต่อความเหมาะสมในการใช้เนื้อหาดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม

โปรดอ้างถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข และข้อสงวนสิทธิการใช้งานฉบับเต็มสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตารางนี้ได้ที่ http://www.jpmorgandw41.com ในส่วนของ Terms of Use และDisclaimers

X
Historical of the FX Rate
ข้อมูลล่าสุด ณ เวลา :
แจ้งเตือนความเสี่ยง

แจ้งเปลี่ยนสัญญา Futures ที่ใช้เทียบตารางราคาสำหรับ SET50 Index DW ที่หมดอายุหลังเดือน ก.ย. 2565
โดยให้ใช้ราคา Last ของ Futures เดือน ธ.ค. 2565 (S50Z22) ในการเทียบตารางราคาตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป

ตกลง
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  |   [LEGAL NOTICES]