J.P. Morgan Thailand DW41

J.P. Morgan Selection

Symbol หลักทรัพย์อ้างอิง ประเภท ราคาใช้สิทธิ Moneyness วันซื้อขายสุดท้าย Bid Price Change Eff. Gearing(x) Sensitivity Time Decay
S5041C2009F SET50 Call 900 % OTM / 8.85 2020-09-29 0.05 -0.01 (-16.67%) 32.64 0.197 -23.22%
S5041C2009G SET50 Call 850 % OTM / 2.80 2020-09-29 0.24 -0.01 (-3.85%) 21.61 0.653 -10.31%
S5041C2012C SET50 Call 1,025 % OTM / 23.97 2020-12-29 0.18 0.00 (0.00%) 13.36 0.307 -2.65%
S5041C2012A SET50 Call 1,000 % OTM / 20.94 2020-12-29 0.37 0.00 (0.00%) 11.29 0.519 -2.09%
S5041P2009B SET50 Put 750 % OTM / 9.29 2020-09-29 0.11 -0.01 (-7.69%) -21.86 -0.317 -21.88%
S5041P2009C SET50 Put 800 % OTM / 3.24 2020-09-29 0.37 -0.05 (-11.90%) -18.26 -0.817 -10.25%
S5041P2012B SET50 Put 675 % OTM / 18.36 2020-12-29 0.75 -0.03 (-3.85%) -7.33 -0.665 -1.78%
S5041P2012C SET50 Put 650 % OTM / 21.39 2020-12-29 0.9 -0.04 (-4.26%) -7.40 -0.805 -1.99%
ข้อมูลล่าสุด ณ เวลา : 2020-09-18 17:40
Disclaimer
วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นทั่วไปสำหรับ
ประกอบการพิจารณาลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
และมิได้เป็นส่วนหนึ่งของการเสนอการขาย หรือการแนะนำ
ให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ใดๆเป็นการเฉพาะเจาะจง
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  |   [LEGAL NOTICES]