J.P. Morgan Thailand DW41

J.P. Morgan Spotlight

Symbol หลักทรัพย์อ้างอิง ประเภท ราคาใช้สิทธิ Moneyness วันซื้อขายสุดท้าย Bid Price Change Eff. Gearing(x) Sensitivity Time Decay
per day
วันเฉลี่ยที่ลดลง 1 ช่อง
SET5041C2212B
PRIME
SET50 Call 1,110 % OTM / 13.47 2022-12-29 0.23 0.00 (0.00%) 20.04 0.5 -2.63% 1.65
SET5041C2212D
PRIME
HOT
NEW
SET50 Call 1,075 % OTM / 9.89 2022-12-29 0.36 0.00 (0.00%) 20.19 0.8 -2.12% 1.31
SET5041P2212B
PRIME
HOT
SET50 Put 850 % OTM / 13.11 2022-12-29 0.21 -0.02 (-8.70%) -16.19 -0.3 -2.55% 1.87
SET5041P2212C
PRIME
SET50 Put 875 % OTM / 10.55 2022-12-29 0.69 -0.02 (-2.78%) -14.48 -1.0 -2.07% 0.70
S5041C2209A SET50 Call 1,075 % OTM / 9.89 2022-09-29 0.01 0.00 (0.00%) 64.27 0.1 -242.64% 0.41
S5041C2209T SET50 Call 1,100 % OTM / 12.45 2022-09-29 0.01 0.00 (0.00%) 44.70 0.1 -427.87% 0.23
S5041P2209T SET50 Put 850 % OTM / 13.11 2022-09-29 0.01 0.00 (0.00%) -45.32 -0.0 -257.59% 0.39
SET5041C2209B SET50 Call 1,125 % OTM / 15.00 2022-09-29 0.01 0.00 (0.00%) 47.10 0.2 -1039.68% 0.10
SET5041C2209C SET50 Call 1,025 % OTM / 4.78 2022-09-29 0.02 0.00 (0.00%) 66.25 0.3 -351.72% 0.14
SET5041C2209U SET50 Call 1,050 % OTM / 7.34 2022-09-29 0.01 0.00 (0.00%) 55.00 0.2 -671.96% 0.15
SET5041C2212A SET50 Call 1,100 % OTM / 12.45 2022-12-29 0.25 0.00 (0.00%) 17.25 0.5 -2.24% 1.79
SET5041C2212C SET50 Call 1,125 % OTM / 15.00 2022-12-29 0.18 +0.01 (+5.56%) 23.20 0.5 -3.20% 1.74
SET5041P2209A SET50 Put 825 % OTM / 15.66 2022-09-29 0.01 0.00 (0.00%) -32.40 -0.1 -914.71% 0.11
SET5041P2209B SET50 Put 875 % OTM / 10.55 2022-09-29 0.01 0.00 (0.00%) -38.88 -0.2 -746.95% 0.13
SET5041P2209C SET50 Put 825 % OTM / 15.66 2022-09-29 0.01 0.00 (0.00%) -30.20 -0.1 -862.93% 0.12
SET5041P2212A SET50 Put 850 % OTM / 13.11 2022-12-29 0.22 0.00 (0.00%) -14.70 -0.3 -2.50% 1.82
ข้อมูลล่าสุด ณ เวลา : 2022-09-27 15:05
Disclaimer
วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นทั่วไปสำหรับ
ประกอบการพิจารณาลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
และมิได้เป็นส่วนหนึ่งของการเสนอการขาย หรือการแนะนำ
ให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ใดๆเป็นการเฉพาะเจาะจง
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  |   [LEGAL NOTICES]