J.P. Morgan Thailand DW41

J.P. Morgan Spotlight

Symbol หลักทรัพย์อ้างอิง ประเภท ราคาใช้สิทธิ Moneyness วันซื้อขายสุดท้าย Bid Price Change Eff. Gearing(x) Sensitivity Time Decay
per day
วันเฉลี่ยที่ลดลง 1 ช่อง
SET5041C2212B
PRIME
SET50 Call 1,110 % OTM / 13.64 2022-12-29 0.22 -0.01 (-4.17%) 20.21 0.5 -2.67% 1.70
SET5041C2212D
PRIME
HOT
NEW
SET50 Call 1,075 % OTM / 10.06 2022-12-29 0.34 0.00 (0.00%) 20.50 0.7 -2.17% 1.36
SET5041P2212B
PRIME
HOT
SET50 Put 850 % OTM / 12.98 2022-12-29 0.22 -0.01 (-4.35%) -15.92 -0.4 -2.50% 1.82
SET5041P2212C
PRIME
SET50 Put 875 % OTM / 10.42 2022-12-29 0.71 0.00 (0.00%) -14.34 -1.1 -2.04% 0.69
MCA5041C2211A
PRIME
NEW
MICN0A5C0PCY Call 2,420 % OTM / 10.83 2022-11-18 0.53 0.00 (0.00%) 10.67 0.3 -3.02% 0.62
MCA5041C2212A
PRIME
HOT
MICN0A5C0PCY Call 2,550 % OTM / 16.78 2022-12-16 0.41 +0.04 (+9.76%) 9.13 0.2 -2.42% 1.01
MCA5041C2212B
PRIME
MICN0A5C0PCY Call 2,400 % OTM / 9.91 2022-12-16 0.7 0.00 (0.00%) 7.94 0.3 -1.62% 0.88
MCA5041P2211A
PRIME
HOT
NEW
MICN0A5C0PCY Put 1,960 % OTM / 10.24 2022-11-18 0.77 0.00 (0.00%) -8.23 -0.3 -2.92% 0.45
MCA5041P2212A
PRIME
MICN0A5C0PCY Put 2,050 % OTM / 6.12 2022-12-16 1.41 0.00 (0.00%) -5.23 -0.4 -1.43% 0.50
SPX41C2212D
PRIME
NEW
SPX Call 4,400 % OTM / 18.52 2022-12-16 0.34 0.00 (0.00%) 15.05 0.3* -2.94% 1.00
SPX41C2212U
PRIME
SPX Call 4,150 % OTM / 11.78 2022-12-16 0.71 +0.03 (+4.41%) 11.22 0.5* -1.84% 0.76
SPX41P2212B
PRIME
SPX Put 3,500 % OTM / 5.72 2022-12-16 1.66 -0.15 (-8.33%) -7.61 -0.8* -1.28% 0.47
SPX41P2212T
PRIME
HOT
SPX Put 3,300 % OTM / 11.11 2022-12-16 1.07 -0.10 (-8.55%) -7.81 -0.6* -1.72% 0.54
NDX41C2212B
PRIME
NDX Call 14,000 % OTM / 22.13 2022-12-16 0.26 +0.04 (+17.39%) 12.14 0.3* -2.93% 1.31
NDX41C2212C
PRIME
NEW
NDX Call 13,500 % OTM / 17.77 2022-12-16 0.44 +0.08 (+21.05%) 11.45 0.5* -2.47% 0.92
NDX41P2212B
PRIME
NDX Put 11,000 % OTM / 4.04 2022-12-16 1.31 -0.12 (-8.51%) -6.26 -0.7* -1.09% 0.70
NDX41P2212T
PRIME
HOT
NDX Put 10,000 % OTM / 12.77 2022-12-16 1.03 -0.13 (-11.30%) -6.85 -0.6* -1.72% 0.57
DJI41C2212A
PRIME
DJI Call 35,400 % OTM / 19.52 2022-12-16 0.38 +0.03 (+8.33%) 14.94 0.4* -3.11% 0.85
DJI41C2212D
PRIME
NEW
DJI Call 35,000 % OTM / 18.17 2022-12-16 0.3 +0.04 (+14.29%) 15.34 0.3* -3.14% 1.06
DJI41P2212A
PRIME
DJI Put 29,500 % OTM / 0.40 2022-12-16 1.46 -0.10 (-6.54%) -7.01 -0.7* -0.88% 0.78
DJI41P2212T
PRIME
HOT
DJI Put 27,000 % OTM / 8.84 2022-12-16 1.15 -0.07 (-5.69%) -7.89 -0.6* -1.56% 0.56
AIA41C2301A
PRIME
1299 Call 89.497 % OTM / 31.81 2023-01-30 0.09 0.00 (0.00%) 9.49 0.3 -2.12% 5.23
AIA41P2301A
PRIME
HOT
1299 Put 62.151 % OTM / 8.47 2023-01-30 0.48 +0.02 (+4.35%) -5.95 -0.9 -0.84% 2.47
AOT41C2301A
PRIME
HOT
AOT Call 88 % OTM / 19.73 2023-01-05 0.32 0.00 (0.00%) 7.29 0.8 -1.51% 2.06
AOT41P2301A
PRIME
AOT Put 60 % OTM / 18.37 2023-01-05 0.36 0.00 (0.00%) -5.22 -0.7 -1.55% 1.79
BABA41C2212C
PRIME
HOT
NEW
9988 Call 100 % OTM / 28.37 2022-12-29 0.32 -0.02 (-5.71%) 6.20 0.6 -1.69% 1.84
BABA41P2302A
PRIME
HOT
9988 Put 72.5 % OTM / 6.93 2023-02-27 0.04 +0.01 (+1.11%) -2.77 -0.7 -12.30% 2.03
BANPU41C2301A
PRIME
HOT
BANPU Call 15.981 % OTM / 24.85 2023-01-05 0.13 0.00 (0.00%) 6.48 0.7 -1.59% 4.85
BBL41C2211A
PRIME
HOT
BBL Call 157.259 % OTM / 15.21 2022-11-03 0.11 -0.04 (-25.00%) 13.58 0.6 -5.77% 1.57
BIDU41C2212A
PRIME
9888 Call 170 % OTM / 43.46 2022-12-29 0.13 0.00 (0.00%) 5.94 0.4 -2.92% 2.64
BIDU41P2212A
PRIME
HOT
9888 Put 115 % OTM / 2.95 2022-12-29 0.99 +0.03 (+2.91%) -3.32 -1.3 -0.86% 1.17
BLA41C2301A
PRIME
HOT
BLA Call 42 % OTM / 17.48 2023-01-05 0.22 -0.06 (-21.43%) 5.02 0.8 -1.17% 3.87
BYDCOM41C2212A
PRIME
HOT
1211 Call 290 % OTM / 35.39 2022-12-29 0.18 0.00 (0.00%) 6.06 0.5 -1.91% 2.90
BYDCOM41P2212A
PRIME
HOT
1211 Put 195 % OTM / 8.96 2022-12-29 0.71 +0.01 (+1.35%) -3.33 -1.0 -1.02% 1.37
EA41C2301A
PRIME
HOT
EA Call 109 % OTM / 22.82 2023-01-05 0.44 -0.02 (-4.35%) 5.67 0.7 -1.40% 1.62
HANA41C2301A
PRIME
HOT
HANA Call 48 % OTM / 23.87 2023-01-05 0.23 -0.01 (-4.00%) 4.83 0.7 -1.37% 3.18
JD41C2211A
PRIME
9618 Call 260 % OTM / 22.07 2022-11-29 0.14 0.00 (0.00%) 7.33 0.5 -2.54% 2.81
JD41P2211A
PRIME
9618 Put 180 % OTM / 15.49 2022-11-29 0.28 0.00 (0.00%) -4.90 -0.6 -2.05% 1.74
KBANK41P2212A
PRIME
HOT
KBANK Put 114.619 % OTM / 21.22 2022-12-01 0.22 +0.01 (+4.76%) -7.96 -0.6 -3.24% 1.40
KCE41C2301A
PRIME
HOT
KCE Call 60 % OTM / 26.98 2023-01-05 0.23 -0.06 (-20.00%) 5.35 0.7 -1.53% 2.84
KUAISH41C2212A
PRIME
1024 Call 83 % OTM / 47.82 2022-12-29 0.2 0.00 (0.00%) 5.27 0.4 -2.02% 2.47
KUAISH41P2212A
PRIME
1024 Put 56 % OTM / 0.27 2022-12-29 1.07 0.00 (0.00%) -2.85 -1.2 -0.74% 1.26
MEITUA41C2212A
PRIME
HOT
3690 Call 205 % OTM / 17.68 2022-12-29 0.54 +0.07 (+15.22%) 5.44 0.7 -1.21% 1.53
MEITUA41P2210A
PRIME
HOT
3690 Put 155 % OTM / 11.02 2022-10-28 0.48 -0.23 (-29.49%) -6.18 -0.9 -4.30% 0.48
MINT41C2302A
PRIME
HOT
MINT Call 35.5 % OTM / 27.93 2023-02-02 0.16 0.00 (0.00%) 5.17 0.8 -1.21% 5.15
PINGAN41C2212A
PRIME
2318 Call 54.678 % OTM / 34.34 2022-12-29 0.07 0.00 (0.00%) 9.35 0.4 -2.78% 5.15
PINGAN41P2212A
PRIME
2318 Put 37.103 % OTM / 8.84 2022-12-29 0.43 0.00 (0.00%) -5.30 -1.3 -1.13% 2.07
PTTEP41C2301A
PRIME
HOT
PTTEP Call 193 % OTM / 17.68 2023-01-05 0.44 -0.04 (-8.16%) 6.53 0.9 -1.38% 1.65
TENCEN41C2212A
PRIME
HOT
NEW
0700 Call 350 % OTM / 24.64 2022-12-29 0.26 -0.02 (-7.14%) 8.37 0.7 -1.85% 2.08
TENCEN41P2211A
PRIME
HOT
0700 Put 235 % OTM / 16.31 2022-11-29 0.37 +0.01 (+2.78%) -6.65 -0.8 -2.35% 1.15
XIAO41P2212A
PRIME
1810 Put 9 % OTM / 7.12 2022-12-29 0.29 0.00 (0.00%) -3.96 -0.5 -0.99% 3.49
XIAOMI41C2302A
PRIME
1810 Call 13 % OTM / 34.16 2023-02-27 0.12 0.00 (0.00%) 5.44 0.3 -1.09% 7.66
ข้อมูลล่าสุด ณ เวลา : 2022-09-27 15:40
Disclaimer
วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นทั่วไปสำหรับ
ประกอบการพิจารณาลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
และมิได้เป็นส่วนหนึ่งของการเสนอการขาย หรือการแนะนำ
ให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ใดๆเป็นการเฉพาะเจาะจง
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  |   [LEGAL NOTICES]