J.P. Morgan Thailand DW41

Seminar Calendar

Register

ลงชื่อสำหรับผู้สนใจลงทุนผลิตภัณฑ์ DW41

ชื่อ:
นามสกุล:

เบอร์ติดต่อ:
อีเมล:
 • คุณเคยลงทุนใน DW หรือไม่?
 • เคยลงทุน
 • ไม่เคยลงทุน
 • ได้รับข่าวสารและการประชาสัมพันธ์จากช่องทางไหน DW
 • เว็บไซต์ jpmorgandw41.com
 • เว็บไซต์ (เว็บไซต์เกี่ยวกับการลงทุนอื่นๆ )
 • โฆษณาออนไลน์ผ่าน Google
 • โซเชียลมีเดีย
 • โทรทัศน์
 • วิทยุ
 • อื่นๆ (โปรดระบุ)
ความคาดหวังจากการมาสัมมนา/คำถาม

แบบการให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลก่อนการลงทะเบียนสัมมนา

การที่ท่านคลิกปุ่ม ยินยอม ด้านล่างนี้ถือเป็นการที่ท่านได้ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมทั้งได้ให้ความยินยอมดังต่อไปนี้

ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งรวมถึง ชื่อ ข้อมูลสำหรับติดต่อ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ประสบการณ์ในการลงทุน ความรู้ความเข้าใจในการลงทุน ช่องทางการติดต่อที่ประสงค์ ( ข้อมูล”) ที่ท่านได้ทำการยื่นเข้ามา หรือที่ถูกเก็บรวบรวมหรือจะถูกเก็บรวบรวมโดย JPMorgan Chase & Co. และ/หรือ บริษัทในเครือ สาขา หรือบริษัทย่อยใดๆ ของ JPMorgan Chase & Co. (แยกกันหรือรวมกันเรียกว่า “บริษัทฯ”) เพื่อเป็นการลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาหรือการฝึกอบรมซึ่งจะจัดขึ้นโดยบริษัทฯ ท่านรับทราบและตกลงว่าบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล เก็บรักษา เปิดเผย และโอนข้อมูลเพื่อการลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาหรือการฝึกอบรมดังกล่าวซึ่งจะจัดขึ้นโดยบริษัทฯ (“วัตถุประสงค์”)

ท่านรับทราบและตกลงด้วยว่า เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นนั้น บริษัทฯ อาจส่งข้อมูลไปยังบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้สอบบัญชี และบุคคลภายนอกซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการของบริษัทฯ (ผู้รับข้อมูล ”) ท่านรับทราบว่าผู้รับข้อมูลอาจอยู่ภายในหรือภายนอกเขตอำนาจของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง และสิงคโปร์ และตกลงให้บริษัทฯ ทำการโอนข้อมูลไปยังเขตอำนาจดังกล่าว ท่านสามารถเลือกที่จะให้ข้อมูลกับบริษัทฯ แต่ปฏิเสธไม่ให้บริษัทฯ ทำการโอนข้อมูลในกรณีดังกล่าวได้ แต่ในกรณีนี้ บริษัทฯ อาจไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นให้สำเร็จได้ อนึ่ง หากท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการเข้าถึงและสิทธิในการขอแก้ไขหรือลบข้อมูลใดๆ ของท่าน จัดทำสำเนาข้อมูลของท่าน หรือทำคำคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ และการประมวลผลของข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ หรือต้องการทำคำร้องขอที่เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว แล้วแต่กรณี โปรดติดต่อตัวแทนของบริษัทฯ ของท่านที่อีเมล jpmorgandw41@jpmorgan.com

เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่หรือการประกอบกิจการของบริษัทฯ หรือกรณีที่ได้รับความยินยอมเป็นอย่างอื่นจากท่านเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ อาจดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล เก็บรักษา เปิดเผย และโอนข้อมูลของท่านนับตั้งแต่เวลาที่ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจนกว่า (1) จุดประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้สิ้นสุดลงและท่านได้ทำการร้องขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหยุดทำการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล เก็บรักษา เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในระยะเวลาที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามคำร้องขอดังกล่าว หรือ (2) ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลที่จำเป็นภายในของบริษัทฯ ได้สิ้นสุดลง แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน

การที่ท่านคลิกปุ่ม ยินยอม นั้น (1) ท่านรับทราบว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจข้อความข้างต้นและได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นและเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ได้มีการเปิดเผยต่อท่านในเวลาที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล (2) ในกรณีที่มีการขัดกันระหว่างแบบการให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้กับข้อกำหนดในการให้ความยินยอมหรือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใด ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในแบบการให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลใช้บังคับ

โปรดพิจารณา Privacy Policy และ Cookie Policy ของบริษัทฯ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ยินยอม
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  |   [LEGAL NOTICES]